Att driva ett lantbruk kräver en mängd olika arbetsprocesser som på olika sätt kan behöva utvecklas och effektiviseras. Processutveckling innebär att förändra och utveckla en verksamhets arbetsprocess. Alla flöden genom lantbrukets organisation behöver kartläggas och optimeras baserat på helheten.

Med hjälp av processmodellering går det att hitta flaskhalsar i verksamheten och identifiera de områden som kan förbättras. Ansvarsområden blir klargjorda och effektiviteten blir bättre när antalet ledtider, fel och kostnader minskas. En framgångsrik processutveckling inom lantbruket kan exempelvis leda till en fossilfri produktion, med fördelar för konkurrens och samhälle.

Lantbrukets utmaningar

Kostnaderna för mineralgödsel och el har ökat på senaste tiden, vilket har skapat en oro inför framtiden hos svenska lantbrukare. När en verksamhet står inför utmaningar är det särskilt viktigt att ha en god processmodellering så att allt fungerar så smidigt som möjligt.

Processer inom lantbruk

Med hjälp av processutveckling går det att förbättra vissa processer inom lantbruket, som att minska mängden överlämningar mellan olika instanser. En del organisationer väljer att placera huvudansvar för en process hos en processägare. Processen är en väg där återkommande resor görs när en intressents behov måste tillgodoses. Resan kräver att olika resurser används, som verktyg och personal. Alla processer i ett lantbruk har en struktur där det går att tydligt definiera början och slutet.

För att producera livsmedel krävs stora mängder energi. Att arbeta för att minska energibehovet och skapa effektiva processer för detta har både ekonomiska och klimatmässiga fördelar. Primärproduktionen är beroende av diesel, el, plast, ved och mineralgödsel. Genom processutveckling och energieffektivisering kan beroendet av fossila energislag minskas, vilket också tryggar möjligheten att bibehålla ett gynnsamt odlingsklimat.